IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK - 2018.

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.


Pásztó Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választása tárgyában meghozta a következő határozatot:

3/2018 (V.08.) HVB Határozat

A HVB - a képviselőtestület feloszlásának kimondása miatt - 2018. augusztus 12. napjára (vasárnap) Pásztó városában települési önkormányzati képviselő és polgármester időközi választást tűz ki, továbbá a határozat melléklete szerint megállapítja annak naptár szerinti határnapjait.

Egyben elrendeli a határozat közlését Pásztó Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a www.paszto.hu elnevezésű honlapján.

Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pásztó 1442/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (Gyermekorvosi Rendelő)
Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
A pályázatkiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 109/2018. (IV.26.)

További információk: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
kisgyermeknevelő (felsőfokú végzettséggel) munkakör betöltésére
kisgyermeknevelő (középfokú végzettséggel) munkakör betöltésére
bölcsődei dajka munkakör betöltésére

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 1.

Pásztói Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
múzeumpedagógus munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2018. évi ebösszeírás céljából kérem a Pásztó Város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a honlapról letölthető "Ebösszeíró adatlapot" ebenként új adatlap felhasználásával kitölteni és legkésőbb
2018. július 2. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Hirdetmény

Pásztó Város Önkormányzata nyilvános értékesítésre meghirdeti az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló ingatlanjait
CímIngatlan jellegeHrszAlapterületMinimálisan ajánlható vételárMeghirdetés dátuma
Pásztó, Cserhát Ln. 16. fsz.2.Társasházi1973/12/A/1637 m25.500.000.-Ft2018.május.14.-2018.május 29.
Pásztó, Cserhát Ln. 16. 2.em.2.Társasházi1973/12/A/1634 m24.900.000.-Ft2018.május.14.-2018.május 29.
Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.

Az ajánlatot benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Pásztó, Cserhát ln.16. fsz.2. 1973/12/A/16 hrsz.-ú ingatlan" vagy "Pásztó, Cserhát ln.16. 2. em.2. 1973/12/A/22 hrsz.-ú ingatlan" és "az ajánlattételi határidő lejárata előtt nem bontható fel" jeligék feltüntetésével. Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig a pályázatnak be kell érkeznie.

A boríték bontás időpontja: 2018. május 30. 9:00 óra.

Helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztálya.

FELHÍVÁS

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

A rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.

A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt nyilváníthatnak:
a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen,
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon.

Határidő: 2018. április 26. (közzététel)
Közzétételtől számított 30 nap (véleménynyilvánítás)

78/2018. (IV.26.) számú Határozat
Rendelet módosítás tervezete

Nyertes projektjeink

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum
A kedvezményezett neve:Pásztói Polgármesteri Hivatal (konzorciumi tag)
A projekt címe:"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum
A szerződött támogatás összege:   37 668 111 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP 5.1.2-15-NG1-2016-00002

A projekt tartalmának bemutatása.
Program: A helyi foglalkoztatás bővítése céljából kis és középvállalkozások fejlődését, növekedését elősegítő hatékony tevékenységek a foglalkoztatás növelése szempontjából.
A paktum résztvevői: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Bátonyterenye Város Önkormányzata, Szécsény Város Önkormányzata, Pásztói Polgármesteri Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Kontakt Alapítvány.
A paktum támogatja a vállalkozások munkahely teremtési kezdeményezéseit az önfoglalkoztatóvá válását, valamint a helyi munkaerő munkavállalási lehetőségeinek a javítását.
Lehetőség nyílt munkaadói igény szerint, képzési támogatás igénylésére.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma:TOP 5.1.2-15-NG1-2016-00002

Hirdetmény

Árminiczki István 3060 Pásztó, Baross Gábor utca 54.szám alatti lakos kérte a Pásztó 7676 hrsz-ú ingatlanának lakcímmel történő ellátását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításnak szabályait. A közterület elnevezéséről az önkormányzat dönt.

A jogalkotási kötelezettségének az Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/ 2013.(IX.27 ) számú rendeletében eleget tett.

A fenti törvény rendelkezései értelmében Pásztó Város Képviselő-testülete a Muzslára felvezető út jobb oldalán lévő Pásztó 0128 hrsz-ú és 7682 hrsz-ú út elnevezését a következő képviselő-testületi ülésén javasolni fogja „Csepegős dűlő” megnevezésre.

Az önkormányzati rendelet szerint az érintett lakosság véleményét ki kell kérni és a felhívást a döntést megelőzően 15 nappal előbb közzé kell tenni.

Nyertes projektjeink

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Előadóművészeti próbaterem felújítása, korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Előadóművészeti próbaterem felújítása, korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:19 777 186 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100

A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztéssel érintett szervezet, a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ ad otthont a Pásztó városában működő Muzsla Néptáncegyüttesnek, és utánpótláscsoportjának, az Apraja Néptáncegyüttesnek.
A fejlesztés célja a fenti előadóművészeti csoportok próbahelyiségének felújítása, korszerűsítése, a helyiség izoláltságának megszüntetése, integrálása a Művelődési Központ közösségi tereibe. A projekt keretében kialakítunk egy 30-40 fő befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató-, foglalkoztató teret, amit a két szorosan érintett művészeti csoporton kívül más művelődő közösségek is használhatnak majd.
Projektünk célcsoportjai a köznevelési intézményekben tanulók, és az egész életen át tartó tanulásban résztvevők, különös tekintettel az idősebb, nyugdíjas korosztályra.
Pályázatunkban vállaltuk, hogy a pályázat fenntartási időszakában a célcsoportból évente legalább 150 főt vonunk be az infrastuktúrafejlesztés segítségével megvalósuló informális, nem formális tanulási programunkba. A programot a Muzsla Néptáncegyüttessel együttműködve valósítunk meg. Programunk lehetővé teszi a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára is a részvételt.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00274
Feliratkozás a következőre: