F E L H Í V Á S

Tisztelt Adózók!
Kérem olvassák el FONTOS!

Pásztó Város Önkormányzat Adóhatóságának kötelessége és célja, hogy a Városban az Önkormányzat által bevezetett helyi adókat, valamint a törvény által kötelezővé tett adókat kivesse és beszedje. Az a törvényi előírás, hogy az adó bevallási és fizetési kötelezettségének minden adózó határidőben eleget tegyen.

Nem célja az adóhatóságnak, hogy az adózókat fölöslegesen zavarja, ezért az önkéntes jogkövetésre felhívjuk ezúton is a figyelmet! A 2014. évi befizetési határidők lejártak, ezért nyomatékosan felhívom a hátralékkal rendelkezők figyelmét, hogy tartozásukat haladéktalanul rendezzék Önkormányzatunk felé az alábbi számlákra:

11741024-15450827-03540000Iparűzési adó
11741024-15450827-08970000Gépjárműadó
11741024-15450827-02440000Építményadó
11741024-15450827-03920000Talajterhelési díj
11741024-15450827-03090000Idegenforgalmi adó
11741024-15450827-03780000Pótlék számla
11741024-15450827-04400000Idegen bevételek
11741024-15450827-08800000Egyéb bevételek
11741024-15450827-08110000Viziközmű számla
Az év hátralévő részében az adóhatóság fizetési felszólítással, beszedési megbízással értesíti az ügyfeleket a hátralékokról. Ha az előzőekben felsoroltak nem vezetnek eredményre az adóhatóság kénytelen törvény adta lehetőségeivel élni a hátralékok beszedése érdekében: vállalkozói igazolvány visszavonása, gépjármű forgalomból való kivonása, munkabér letiltás, inkasszó és végrehajtási eljárás megindítása.

Az eljárás során felmerült végrehajtási költségek az NGM rendelet értelmében, az adóhatóságnak 5.000,- Ft költségátalányt kell felszámítania az adós terhére, ezért fizetési kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget.

Az adóalanyok terhelhetőségét figyelembe véve 2015. évre újabb települési adó bevezetésével nem kíván élni önkormányzatunk. A bevételek növelése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a bevalláson alapuló adónemek bevallási kötelezettségének teljesítésére, minek elmulasztása bírsággal sújtható 200.000 – 500.000,- Ft-ig. Az adóhatóság 2014. december 15-ét követően fokozott monitoring tevékenységet fog végezni. Ellenőrizni fogja, hogy az adóalanyok bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek-e. Amennyiben nem teljesítik kötelezettségüket a törvények által biztosított valamennyi szankciót érvényre juttatjuk.

Iparűzési adó esetében felszólításra kerülnek a telephellyel rendelkező adóalanyok is. Kötelesek bejelentkezni az adóhatósághoz, illetve adóalapot osztani, mely adója nem lehet 0, míg székhelyszolgáltatókat csak 10% adóalap illeti meg. Fontos a jogvesztő határidők pontos betartása. A „KATA”-t választó adóalanyok január 15-ig nyilatkozhatnak a törvény értelmében az adóévre vonatkozó bevallási módról.

Építményadó
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő- testülete 16/2014.(V.30.) Önkormányzati rendelete az építményadóról, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében Pásztó Város illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló építmények és a lakásban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek építményadó kötelesek.Felhívjuk a lakosság azon részének a figyelmét, akik nem lakás céljára (garázs, iroda, üzlet, műhely, üdülő) szolgáló építmény tulajdonosai és bevallási, bejelentési kötelezettségünknek nem tettek eleget még 2014. december 15-ig büntető szankció nélkül megtehetik a mellékelt bevallási nyomtatvány felhasználásával. Ellenkező esetben a 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerint magánszemély esetében 200.000,- Ft-ig büntethető.

Minden bevallásos adónem tekintetében felhívom az adóalanyok figyelmét, hogy a bevallásokat valósághű adatok alapján bocsássák az adóhatóság rendelkezésére, ugyanis a hatályos jogszabályok alapján minden benyújtott adat hatósági nyilvántartásunkból ellenőrizhető. (pl: építményadó esetében a használatbavételi engedélyek alapján, idegenforgalmi adó esetén vendégkönyv ellenőrzés).

Talajterhelési díj
2008-ig visszamenőleg megtörtént a talajterhelési díjak bevallásának ellenőrzése. Felhívom azon adóalanyok figyelmét, akik a felszólító levélben közölt kötelezettségüknek nem tettek eleget, 2014. december 15-ig még mulasztási bírságmentesen pótolhatják kötelezettségüket. Ellenkező esetben az Art. 25.§. ,valamint a 125.§-a alapján az adóhatóság a talajterhelési díjról szóló bevallást hivatalból elkészíti és a megfizetendő díjról határozatot hoz.

Idegenforgalmi adó
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Pásztó Város Önkormányzat illetékességi területén az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft. Felszólítom a vendégházak tulajdonosait, hogy a 15/2014 (V.30.) Önkormányzati rendelet értelmében az adóköteles bevételszerző tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül, nyilvántartásba vétel végett köteles az önkormányzat adóhatóságához az e célra rendszeresített nyomtatványon bejelentkezni!

A gépjárműadót nem helyi rendelet, hanem törvény határozza meg. A legtöbb adóalanyt érintő adónem, melynek beszedése önkormányzati feladat a bevételek 60%-a az államot 40%-a a saját költségvetésünket illet meg. Az adó alanya alapesetben az a személy aki/ amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik, és annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból forgalomból kivonta.

Az adó mértéke személygépjárművek esetén a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kw,
- 4-7 naptári évben 300,- Ft/kw,
- 8-11 naptári évben 230,- Ft/kw,
- 12-15 naptári évben 185,- Ft/kw,
- 16. naptári évben és az azt kövező naptári években 140,- Ft/kw

Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, a lakópótkocsi, valamint a tehergépjármű esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380,- Ft. Kivéve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárműveket, amelyek esetén 850,- Ft lett az adó mértéke. Felhívom a gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy a tulajdonátruházás esetén nem csak a vevő hanem az eladó is köteles bejelenteni a változást az okmányirodánál.

Az adók bevallásához szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.paszto.hu honlapon az e-ügyintézés - letölthető nyomtatványok menüpont alatt, továbbá a Polgármesteri Hivatal földszint 4-es és 5-ös irodáiban személyesen is kérhetők.

2014. november 24.

Pásztó Város Önkormányzat Adóhatósága