Óvodai Beiratkozás - Pásztó Városi Óvoda és BölcsődeÉrtesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja

2019. április 29. (hétfő) 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 30. (kedd) 8.00 órától 17.00 óráig

Beiratkozás helye:
Százszorszép Óvoda Pásztó, Madách utca 15.
A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:
- a gyermek személyazonosító igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája és lakcímkártyája
- a szülő lakcímkártyája,
- a szülők személyi igazolványa,
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (a beiratkozáskor kitöltendő nyilatkozat).

Továbbá kérjük,
ha a gyermek rendelkezik valamilyen szakvéleménnyel az erről szóló dokumentumot (logopédiai, korai fejlesztő, stb.);
ha tartósan beteg, akkor arról a hatósági orvosi igazolást,
az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló döntéssel, hozza magával.

Az Nkt. 8.§. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8.§. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A szülő a felmentés iránti kérelmét elsődlegesen a beiratkozás kezdő napjáig nyújthatja be.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §. (2) bekezdése szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2019. május 27. napjáig közli a szülővel. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (4) bekezdés).

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél, az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással (Nkt. 37.§-38.§.).

Az első óvodai foglalkozási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)