HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy Pásztó Város Önkormányzata megindította Pásztó Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) és Településképi rendeletének (TKR) készítését.
A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden
- Pásztó közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
- pásztói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
- pásztói székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Pásztó Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017.(VII.14.)számú önkormányzati rendelete (partnerségi rendelet) alapján teszem közzé.

Kérem, hogy a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2017. november 15.-ig juttassák el az alábbiak szerint:
- e-mailben a forum@paszto.hu. címre vagy
- vegyen részt személyesen a 2017. november 15-én (szerda) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó termében tartandó előzetes lakossági fórumon.

Dömsödi Gábor sk.
polgármester