H I R D E T M É N Y

a Településrendezési terv egyszerűsített módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolák államosítása és a munkahelyteremtés érdekében élve Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (2) c. , 9/A §. aa) és b) pontjai adta lehetőséggel a Településrendezési terv alábbiak szerinti egyszerűsített módosításáról döntött.
  1. A középiskolák önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülése feltételeinek megteremtéséhez – a jelenleg egy ingatlanon működő középiskola és általános iskola szétválaszthatósága érdekében – a HÉSZ 31. §. (2) a) pontjában lévő „tovább nem osztható” korlátozást törli.

  2. Az Ipari Gazdasági övezeteknél a pásztói meglévő iparterületeken a tervezett beruházások elősegítése érdekében a 40 % beépíthetőséget az OTÉK által megengedett 50% beépíthetőségre emeli és a Helyi Építési Szabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

A módosításokat tartalmazó Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet tervezetet a bevezető részében nevezett 14 szakhatóság – az állami főépítész javításokkal – kifogást nem emelve véleményezte.

A javított rendelettervezettel kapcsolatban az érintettek a közzététel ideje alatt (30 nap) észrevételt tehetnek, illetve tájékoztatást kérhetnek Malomhegyi Lajos főmérnöknél. (Telefon: 06-32/460-143)

Pásztó, 2012. szeptember 17.

Tisztelettel:

Sisák Imre
polgármester