H I R D E T M É N Y

Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítás elfogadása

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkahelyteremtés érdekében, élve Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (2) c., 9/A §. aa) és b) pontjai adta lehetőséggel a Településrendezési terv (HÉSZ) egyszerűsített módosításáról döntött.

A HÉSZ módosítás egyeztetési véleményezési eljárása lezárult.


Az eljárásában érdekelt államigazgatási szervek a módosítás ellen kifogást nem emeltek.
A Képviselő-testület a rendelet elfogadása előtt közmeghallgatást tartott, illetve megismerte a véleményezés alatt benyújtott, EGLO Magyarország Kft telephelyével szomszédos ingatlantulajdonosok kifogását, melyben a rendezési tervmódosítás Ipari-Gazdasági területei beépíthetőségének 50%-ra emelése ellen tiltakoztak.


A képviselő testület nem fogadta el a kifogást, mert aláírói a 20 éve települt EGLO mögötti mezőgazdasági művelésű területen, a 2003-ban elfogadott településrendezési tervmódosítás alapján kialakított út mentén néhány éve kezdték kialakítani lakótelkeiket.

Az elfogadott rendelet az egyeztetésre megküldött rendelettervezet bevezető részében és a záró rendelkezéseknél változott a következők szerint:

A bevezető részt kiegészítettük a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek felsorolásával és „véleményének kikérésével” szövegrésszel. A záró rendelkezéseknél töröltük a Szabálysértés 61. §-t és a 62.§ (3) bekezdés elején töröltük „E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg” szövegrészt, valamint helyesbítettük a mellékletek elnevezését.


Közzéteszem Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 22/2012.(X.26.) önkormányzati rendeletet, mely tartalmazza a hatályos alap- és módosító rendeleteket és a kezdeményezett szabályozásmódosítást.

Pásztó, 2012. október 30.

Tisztelettel:

Sisák Imre
polgármester


Letölthető: 22/2012./X. 26./ önkormányzati rendelet