TÁJÉKOZTATÓ

A Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a Nemzeti Fejlesztési miniszter által a nemzeti dohányboltok alapítására vonatkozó nyilvános pályázati kiírásával kapcsolatban.

" A Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére szolgáló pályázat kiírására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nyt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (továbbiakban Kt.) és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban Dohányker.tv.) alapján került sor.

A Magyar Állam nevében a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírását, elbírálását és a koncessziós szerződés megkötését a Nemzeti Fejlesztési Miniszter a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közreműködésével a Kt. és a Dohányker. tv. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le. A pályázattal kapcsolatos részletes személyi, jogi, pénzügyi és tárgyi feltételek, a pályázat elbírálásának szempontjai és további információk a 2012. december 15. napján kiírt Koncessziós pályázati kiírásban (a továbbiakban: "Pályázati kiírás") találhatók.

A Pályázati kiírások a megjelenést követően a Széchenyi Programirodáknál, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-14.00 óráig vehetőek át térítésmentesen, illetve térítésmentesen letölthetőek a www.kormany.hu, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (www.nemzetidohany.hu), valamint a Széchenyi Programiroda (www.szechenyiprogramiroda.hu) weboldaláról. A Pályázati kiírás nyomtatott formában történő személyes átvétele esetén egy személy összesen csak egy pályázati kiírást vehet át.

A Koncessziós tevékenység

A koncesszió tárgya: dohánytermékek kiskereskedelme üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide nem értve egyrészt a dohánytermék-nagykereskedők egymás közötti jogügyleteit, másrészt a dohánytermék-nagykereskedő, illetve a dohánytermék-kiskereskedő közötti szerződéses jogviszonyokat.

A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított 20 év.

A koncesszióra kijelölt terület: Magyarország földrajzi területe településenként, azzal, hogy olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 2000 főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a 2000 főt meghaladja, legalább egy és minden 2000 fő lakos után további egy jogosult végezhesse a tevékenységet. Ha egy város kerülettel is rendelkezik, úgy a fentiek értelmezése során településen a város kerületét kell érteni. Az egyes települések és koncessziós pályázati jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.

Az egyes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok átengedéséért fizetendő koncessziós díj mértéke:

Kategória/lakosságKoncessziós díj (nettó Ft)/db/év
2.000/fő településen100 000
2.000-10.000/fő településen160 000
10.000/fő feletti településen200 000
Budapest, MJV, megyeszékhely240 000

A koncessziós díj megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

A Pályázatok benyújtása

Pályázat beadása esetén díjat kell fizetni (Pályázati díj), melynek mértéke pályázatonként nettó 25.000.- Ft és amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

A Pályázati díj megfizetése mellett a Pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához pályázatonként 100 000 Ft Pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig a pályázati kötöttség biztosítékaként, a pályázat pályázó általi visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a szerződéskötésnek a nyertes pályázónak felróható okból való meghiúsulása esetére. A Pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza. Pályázatot csak a Pályázati díjat és a Pályázati biztosítékot igazoltan megfizető nyújthat be. A pályázatot postai úton lehet benyújtani magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

A Pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban a Pályázati Kiírás megjelenését követően bővebb információ kérhető, kizárólag magyar nyelven, írásban, email-ben, legkésőbb a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát megelőző 15. napig. A kérdések legkésőbb a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát megelőző 8. napig a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján - a kérdést feltevő személyének és az esetleges személyes adatok feltüntetése nélkül - megválaszolásra kerülnek.

A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a dohánytermék-kiskereskedelmet a dohánykereskedelemre vonatkozó jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.

E pályázó több érvényes pályázatot is benyújthat, de egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több mint 2/3-át.

A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati Kiírás mellékletét képezi.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, annak bármely szakaszában, eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően Kiíróval szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.

A Dohányker. tv. szerint a dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólagosan az állam hatáskörébe utalt tevékenységgé válik, melynek gyakorlását az állam koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. Dohánytermék-kiskereskedelem tehát főszabály szerint kizárólag dohányboltban végezhető, melyen kötelező lesz elhelyezni a Nemzeti Dohánybolt feliratot. A törvény ugyanakkor a kétezresnél kisebb településeken kivételesen lehetővé teszi, hogy ne dohányboltban, hanem más üzletben, de elkülönített helyen áruljanak dohánytermékeket. Erre ad lehetőséget abban az esetben is, ha a nyilvános pályázat eredménytelen. Ezekben az esetekben a dohánytermékeket egy százszázalékos állami tulajdonban lévő nonprofit részvénytársaság kínálhatja, melyre elsősorban a kistelepüléseken lehet szükség. A nemzeti dohányboltok 2013. július 1-jén kezdhetik meg működésüket, addig a dohánytermékek kiskereskedelme a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján folytatható".