Pályázati felhívás

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani! Az eredeti pályázati felhívás módosult, mely 2023. március 1-jétől hatályos. A továbbiakban a pályázók ezt az adatlapot és felhívást használják.

- Pályázati felhívás (1. számú módosítás)
- Pályázati adatlap (1. számú módosítás)

Aktuális pályázatok

A Pásztói Sport Klub pályázatot hirdet labdarúgó pályáján megvalósítandó világítás-62166/2022/MLSZ sportfejlesztési programban jóváhagyott beruházás megvalósítására. Pályázattal kapcsolatban részletes tájékoztatás kérhető Szarvas Imre elnöktől a paszto.sk@gmail.com vagy szarvasimi@citromail.hu e-mail címen.
Pályázatok beadási határideje: 2023.szeptember 30.
Pályázatok elbírálása: 2023.október 01.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
158 m2 nagyságú büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosításra
Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat
A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 167/2023. (VIII. 24.)
A pályázatot 2023. október 02. 14:00 óráig lehet benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Büfé bérlet" jelige feltüntetésével cégszerűen aláírva kérjük benyújtani.

A Pályázati felhívás letöltése

Nyertes projektjeink

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Varázsvölgy Pásztón
A szerződött támogatás összege:642 577 236 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100

A projekt tartalmának bemutatása:
Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2016. május hó 4. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-15-NG1 kódszámú, "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívásra TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számon, "Varázsvölgy Pásztón" címen, melyet az Irányító Hatóság 2017. április hó 28. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett – 498.124.480 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2017. június hó 16. napján lépett hatályba.

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) az alábbi ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 2946/49 hrsz-ú ingatlan címe 3060 Pásztó, Derkovits út 46.
A fentiekben megjelölt ingatlan és annak címe 2023. augusztus 3. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE
A szerződött támogatás összege:   534.530.196 forint
A projekt azonosító száma:TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:   125.000.000 forint
A projekt azonosító száma:TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

MLSZ Sportfejlesztési Program - Pásztói Sport Klub

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint vissza?zetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot.
Feliratkozás a következőre: