T Á J É K O Z T A T Á S

Pásztó Városi Önkormányzat 2018-2023 időszakra szóló
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével kapcsolatban


A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítését az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény írja elő az önkormányzatok számára. A HEP helyzetelemzésből és a feltárt problémák megoldását célzó intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el.

Elkészítésének szabályait a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rögzíti.

Pásztó Városi Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint készí-tette el a rendeleteknek megfelelő, egységes szerkezetű Helyi Esélyegyenlőségi Programjait:
- 2013 Helyi Esélyegyenlőségi Programja: 169/2013.(VII.24.)
- 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata: 381/2015.(XII.17.)
- 2017 Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése: 185/2017. (VI.29)

Ezek alapján az önkormányzat kötelezettsége az előzőekben jelzett dokumentumokra alapozott új, 5 évre szóló (2018-2023) esélyegyenlőségi program készítése.
A helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedéseket szük-séges tervezni, melyei HEP IT-nek nevezzük.

A program elkészítése az önkormányzat feladata, melyhez az intézmények, helyi szerve-zetek mellett a legszélesebb társadalmi információkra, véleményekre is alapoz. A szakmai anyag elkészítésének folyamatát az önkormányzat esélyegyenlőségi felelőse mellett a Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (HEP Fórum) irányítja.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai
1. Mélyszegénységben élők, romák
2. Gyermekek
3. Nők
4. Idősek
5. Fogyatékkal élők.

Annak érdekében, hogy olyan HEP készüljön és kerüljön elfogadásra, amely valós helyzet-elemzésre épül, reális célokat tűz ki és széleskörű konszenzuson alapul, várjuk minden érdek-lődő kérdéseit, javaslatait és véleményét.
Határidő: 2018. december 12.

Önkormányzati kapcsolattartó: Mészáros Sándor,
06-32-460-090,
sandor.meszaros@paszto.hu

Farkas Attila
polgármester