Felhívás kedvezménnyel elszámolható földgázigényléssel kapcsolatban

Tisztelt Pásztói Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 259/2022.(VII.21) számú Kormány rendelet 7/A §-a módosult, amely alapján az „ún. többgenerációs lakások esetében” a kedvezménnyel elszámolható földgázmennyiség igénylése az eddigiektől eltérően olyan lakások esetében is lehetségessé válik, amelyek nem rendelkeznek külön bejárattal. Az említett jogszabály megváltozott szövegét az alábbiakban idézem:

„7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni
a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
b) a lakások műszaki megosztására
vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.”

Fentiek értelmében 2023.év 01.hó 10. napja után azoknál a lakásoknál is lehetővé vált a kedvezményes földgázmennyiség igénylése ahol a lakások egymásból nyílnak, vagy átjárhatók, azonban az OTÉK 105.§-ban foglalt egyéb követelményeknek megfelel. (pl. mindkét, vagy több lakásnak rendelkeznie kell megfelelő méretű szobával, főző-helyiséggel, fürdőszobával stb.)

Tisztelt Pásztói Lakosok!

Akik az eredeti jogszabályban megfogalmazottak alapján nem tudták igénybe venni a kedvezményt, illetve el lett utasítva kérelmük, - azonban a jogszabály módosulását figyelembe véve úgy ítélik meg, hogy jogosultak erre, - továbbra is a Pásztói Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani kérelmüket az MVM részére szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében.

dr. Sándor Balázs
jegyző

KÉRELEM LETÖLTÉSE