HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga. A terv elektronikusan ezen a címen érhető el.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján, a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
című terv partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:
Időpontja: 2021. április 1. - április 16. között, elektronikus úton a forum@paszto.hu e-mail címre megküldve történhet.

Pásztó, 2021. április 1.

Farkas Attila
Polgármester

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022- ES NEVELÉSI ÉVRE

Kedves Szülők!
A köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján azokat a kisgyermekeket, akik 2021. augusztus 31 -ig a 3. életévüket betöltik, be kell íratni a lakhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerinti óvodába.
Az óvoda - a járványügyiszempontok figyelembevételével- beosztást készít a 2021/20222. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozólag.

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde beiratkozási rendje:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig
2021. április 28. 8 órától - 16 óráig
Bölcsődei beiratkozás időpontja:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig

Beiratkozás helye: "Százszorszép" óvoda, Pásztó, Madách utca 15.
A Bölcsődei beiratkozás helyszíne is ugyanez.

Felhívás a 2021/2022. tanévi általános iskolába történő beiratkozásra

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 15—16-án (csütörtök, péntek), 8.00 órától 18.00 óráig.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beiratkozás a fenti időtartamon belül, az általános iskola által — a járványügyi szempontok figyelembevételével — készített beosztás szerinti időpontban történik.

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:   38 696 646 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának NAV Pásztói Kirendeltsége 2021. március 8. napjától bizonytalan ideig ZÁRVA TART.

Az adózók személyes ügyintézését a Salgótarján, Kassai sor 10. szám alatti központi ügyfélszolgálat a hét minden munkanapján az alábbi nyitva tartással biztosítja:
hétfő: 8:30 – 18:00
kedd: 8:30 – 12:00
szerda: 8:30 – 18:00
csütörtök: 8:30 – 12:00
péntek: 8:30 – 11:30

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem

Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 2020.

Támogató: Belügyminisztérium
Támogatott: Pásztó Városi Önkormányzat
Támogatási összeg: 5 149 850 Ft

Támogatott tevékenység: Pásztó város területén található illegális hulladéklerakók felszámolása.

A támogatott tevékenység helyszínei:
• Dankó utca mentén (Hrsz. 800/1) 250 m2-en 76 m3
• Nyikom utcai hulladékgyűjtő helyén (Hrsz. 903) 30 m2-en 5m3
• Vezér utcában (Hrsz. 0115/8) 50 m2-en 10 m3
• Patak utcában és az út menti árok területén (Hrsz. 1005/1 és 940) 200 m2-en 10 m3
• Kastélykertben (Hrsz. 430) 30 m2-en 5 m3
• Park utcában (Hrsz. 365) 10 m2-en 5 m3

A pályázat segítségével megvalósulhatott a fent felsorolt területeken felhalmozódott összesen kb. 111 m3 illegális hulladék összegyűjtése, hulladéklerakóba történő elszállítása, kezelése.

A hulladékmentesítési munkák 2021. január 21-ével fejeződtek be.

Hirdetmény

A Pásztó, 064/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult hivatalomhoz a külterületi ingatlan lakcímmel történő ellátása érdekében.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításnak szabályait. A közterület elnevezéséről az önkormányzat dönt. A jogalkotási kötelezettségének az Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2013. (IX. 27.) számú rendeletében eleget tett.

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Adózók!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz:

1. A 2021. évben végződő adóévben azon, a Helyi adótörvény (továbbiakban Htv.). szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Ezzel kapcsolatosan az iparűzési adó bevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven.
Feliratkozás a következőre: