Hirdetmények

Hirdetmények közzététele

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a pásztói háziorvos körzetek telefonszáma megváltozott.

Dr. Haris Tamás a 06-32/816-425 telefonszámon hívható. Mobiltelefon száma: 06-20/497-8362.
Dr Fölker Tibor a 06-32/333-231 telefonszámon,
Dr. Szalkai Éva a 06-32/746-786 telefonszámon hívható.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Fölker Tibor háziorvos telefonszáma megváltozott.

2021. május 4. napjától a 06-32/333-231 telefonszámon hívható az orvosi rendelő.

Hirdetmény

A Pásztó, 064/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult hivatalomhoz a külterületi ingatlan lakcímmel történő ellátása érdekében.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításnak szabályait. A közterület elnevezéséről az önkormányzat dönt. A jogalkotási kötelezettségének az Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2013. (IX. 27.) számú rendeletében eleget tett.

FELHÍVÁS

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

A rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.

A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt nyilváníthatnak:
a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen,
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon.

Határidő: 2018. április 26. (közzététel)
Közzétételtől számított 30 nap (véleménynyilvánítás)

78/2018. (IV.26.) számú Határozat
Rendelet módosítás tervezete

Értesítés osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljárás megindításáról

Eljáró hatóság: Nógrád megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Földhivatali Osztály

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) és 21. § (1) bekezdésében, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § alapján a Pásztói Járási Hivatal jogkörében eljárva elsőfokú ingatlanügyi hatósági eljárásban értesítem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál (a továbbiakban:Földhivatali Osztály) – a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére – iktatott kérelmekkel érintett földrészletek kérelmet be nem nyújtó tulajdonostársait, hogy az ingatlanok megosztási eljárásai megkezdődtek.

A megosztással érintett földrészletek az alábbiak: 0207/48, 0207/49, 2950/3, 2968/4, 080/12, 080/17, 085/6, 0169/17, 0169/81, 0187, 0207/39, 0207/54, 0218/34, 0221/202, 0222/53, 0225/13, 7092, hrsz.

KÉMÉNYELLENŐRZÉS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2012. évi XC. törvényben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a megye közigazgatási területén belül a Magyar Kémény Kft. látja el. A törvény szerint a meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.

Pásztó településen a közszolgáltatás elvégzésének ideje: 2015. január 09 - április 30 közötti időszak.

Önkormányzati ingatlanok 2013. évi vételára

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 27-i ülésén
299/2012. (XII. 27.) számon a következő határozatot hozta:

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
299/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA


Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és megtárgyalta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

TÁJÉKOZTATÓ

A Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a Nemzeti Fejlesztési miniszter által a nemzeti dohányboltok alapítására vonatkozó nyilvános pályázati kiírásával kapcsolatban.

H I R D E T M É N Y

Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítás elfogadása

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkahelyteremtés érdekében, élve Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (2) c., 9/A §. aa) és b) pontjai adta lehetőséggel a Településrendezési terv (HÉSZ) egyszerűsített módosításáról döntött.

H I R D E T M É N Y

a Településrendezési terv egyszerűsített módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolák államosítása és a munkahelyteremtés érdekében élve Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (2) c. , 9/A §. aa) és b) pontjai adta lehetőséggel a Településrendezési terv alábbiak szerinti egyszerűsített módosításáról döntött.
Feliratkozás a következőre: Hirdetmények