Önkormányzati stratégiák

Önkormányzati stratégiák

Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programja - 2015

A gazdasági program készítésének kötelezettségét Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 116. §- a is rögzíti. A Képviselő-testület hosszú távú fej-lesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fej-lesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben meghatározottak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani. A gazdasági programnak tartalmaznia kell különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megállapításokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A képviselő-testület a gazdasági program kötelezően előírt tartalmán túl egyéb, általa fontosnak tartott feladatokat is meghatározhat.


Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programja - 2011

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 91.§ (6) és (7) bekezdései rögzítik, a gazdasági program tartalmát, illetve a meglévő, előző ciklusidőn túlnyúló gazdasági program felülvizsgálatának kötelezettségét.

1. Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi feladatának eleget tett, amikor 72/2007. /III.29./ számú Képviselő-testületi határozatban elfogadta Gazdasági programjának felülvizsgálatát és annak egységes tartalmát.

2. A világ pénzügyi- és gazdasági válságának elmélyülése, a gazdálkodási kör-nyezet kedvezőtlen változása, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésé-ről szóló 2008. évi CII. Törvény szigorodó peremfeltételei miatt, a Képviselő-testület 89//2009. /III.26./ határozatban elfogadta Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági programjának felülvizsgálat. Mindezt annak érdekében tette, hogy csak a 2009. évi költségvetési rendeletében meghatározott és ténylegesen kivitelezhető fejlesztési célok kerüljenek nevesítésre, úgy hogy a város működőképessége ne kerüljön veszélybe.

Mindezek, valamint a város adottságainak és lehetőségeinek figyelembe vétele alapján készült el Pásztó Város Önkormányzatának új Gazdasági programja.


Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programja - 2009

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91.§ (7) bekezdése rögzíti, a meglévő gazdasági program felülvizsgálatának kötelezettségét. Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi feladatának eleget tett, amikor 72/2007. /III.29./ számú Képviselő-testületi határozatban elfogadta Gazdasági program felülvizsgálatát és annak egységes tartalmát.

A világ pénzügyi és gazdasági válságának elmélyülése, az ebből eredő gazdálkodási környezet kedvezőtlen változása, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény szigorodó peremfeltételei miatt szükséges Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági programjának felülvizsgálata, annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakra a város 2009. évi költségvetési rendeletében meghatározott és ténylegesen kivitelezhető fejlesztési célok kerüljenek nevesítésre, úgy hogy város működőképessége ne kerüljön veszélybe.


Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programja - 2007

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ rögzíti, a meglévő gazdasági program tartalmát és felülvizsgálatának kötelezettségét, melyet a Képviselő-testület egyik át nem ruházható hatásköreként nevesít.

Az 1991. évi XX. törvény előírja a jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre között a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteinek elkészítését, a polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre kapcsán pedig a gazdasági programtervezet Képviselő-testület elé terjesztését.

Az Állami Számvevőszék 2006. évi ellenőrzésénél vizsgálta Pásztó Város Önkormányzata gazdasági programját és elmarasztaló megállapítást nem tett.

Pásztó Város Önkormányzatának Gazdasági Programja a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. Az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A gazdasági programnak tartalmaznia kell különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megállapításokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

A Képviselő-testület 2003. november 6-i ülésen fogadta el Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programját, így ennek felülvizsgálata szükséges.

A programban a testület elsősorban 2003-2006 közötti időszakra vonatkozóan állapított meg feladatokat, de számos fejlesztési elemét 5-10 éves megvalósítással is tervezte.

A program egyes elemei realizálódtak, mások felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy azok a Képviselő-testület számára meghatározható, vállalható célként jelenhessenek meg.

Ennek érdekében a felülvizsgálatban a külső strukturális-, környezeti-, szakmai változások, a megvalósított elemek és a ki nem vitelezett tervek kerülnek bemutatásra.