Önkormányzati stratégiák

Önkormányzati stratégiák

Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programja

A gazdasági program készítésének kötelezettségét Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 116. §- a is rögzíti. A Képviselő-testület hosszú távú fej-lesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fej-lesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben meghatározottak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani. A gazdasági programnak tartalmaznia kell különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megállapításokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A képviselő-testület a gazdasági program kötelezően előírt tartalmán túl egyéb, általa fontosnak tartott feladatokat is meghatározhat.