Önkormányzat

Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről az alábbiak szerint rendelkezik:

Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat,

székhelye: Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

A Képviselő-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Pásztói Polgármesteri Hivatal.

Az önkormányzat jogi személy.

Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.

Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, valamint a Polgármesteri Hivatal látja el.

A Képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében a polgármesterre, a bizottságaira, a nemzetiségi önkormányzatok testületeire, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, illetve e hatáskört eseti jelleggel visszavonhatja. Az átruházott hatáskör eseti jellegű visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

Az önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületénekműködését külön megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.

Az önkormányzat jelképe: a címer, a zászló és a pecsét, amelyekről, valamint használatuk rendjéről a Képviselő-testület külön rendeletet alkot.