Közérdekű adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA
A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. számú melléklete alapján
1. Szervezeti, személyzeti adatok
   1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
   I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
   1. Hivatalos név (teljes név) Pásztói Polgármesteri Hivatal
2. Székhely Pásztó
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-32/460155
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-32/460-918
6. Központi elektronikus levélcím forum@paszto.hu
7. A honlap URL-je www.paszto.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Nincs adat
10. Az ügyfélfogadás rendje Hivatkozás megnyitása
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
   1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Hivatkozás megnyitása
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
   1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Hivatkozás megnyitása
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Hivatkozás megnyitása
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
   I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
   1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek
   I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
   1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Hivatkozás megnyitása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Hivatkozás megnyitása
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 100 %
1.4. Közalapítványok
   I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
   1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nincs ilyen
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nincs ilyen
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nincs ilyen
1.5. Lapok
   I. Közzétételi egység: Lapok
   1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Pásztói Hírlap
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Hivatkozás megnyitása
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Hivatkozás megnyitása
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
   I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
   1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Nógrád Megyei Kormányhivatal
3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.
Postacím: 3101 Salgótarján, Pf. 265.
Tel.: 06-32/620-702
Fax: 06-32/620-713
E-mai: hivatal@nograd.gov.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Hivatkozás megnyitása
1.7. Költségvetési szervek
   I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
   1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Városi Óvodák
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Pásztói Gondozási Központ
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor
Pásztói Múzeum
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Városi Óvodák
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Pásztói Gondozási Központ
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor
Pásztói Múzeum
  
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   2.1 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
   1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Jogszabályok
Szervezeti és Működési Szabályzat
Hatályos szabályzatok jegyzéke
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Szervezeti és Működési Szabályzat I.sz. melléklete tartalmazza
   II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
   1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Hivatkozás megnyitása
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Hivatkozás megnyitása
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Hivatkozás megnyitása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Hivatkozás megnyitása
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Hivatkozás megnyitása
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Hivatkozás megnyitása
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Hivatkozás megnyitása
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Hivatkozás megnyitása
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Hivatkozás megnyitása
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Hivatkozás megnyitása
   III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
   1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Pásztói Múzeum
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Pásztói Múzeum
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Pásztói Múzeum
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Pásztói Múzeum
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
   IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
   1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Hivatkozás megnyitása
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Hivatkozás megnyitása
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Hivatkozás megnyitása
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Hivatkozás megnyitása
   V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
   1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nincs adat
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nincs adat
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nincs adat
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nincs adat
   VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
   1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Szervezeti és Működési Szabályzat
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Szervezeti és Működési Szabályzat
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Szervezeti és Működési Szabályzat
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Szervezeti és Működési Szabályzat
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Hivatkozás megnyitása
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Hivatkozás megnyitása
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Szervezeti és Működési Szabályzat
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Hivatkozás megnyitása
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Önkormányzati rendeletek
Önkormányzati határozatok
   VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Önkormányzati rendeletek
Önkormányzati határozatok
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Önkormányzati rendeletek
Önkormányzati határozatok
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Hivatkozás megnyitása
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok   
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota   
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától   
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól   
   VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
   1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk   
   IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
   1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hivatkozás megnyitása
   X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
   1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Pásztói Polgármesteri Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
3060 Pásztó, Pf. 162.
Telefon: +36-32/460-449
Fax: +36-32/460-918
E-mail: forum@paszto.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő: dr. Farkas Tamás
elérhetősége: adatvedelem@paszto.hu
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai   
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns
   XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
   1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns
  
3. Gazdálkodási adatok
   3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
   I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
      1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Hivatkozás megnyitása
   II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
      1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Hivatkozás megnyitása
   III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
      1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nincs adat
   IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
      1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nem releváns
   V. Közzétételi egység: Működési statisztika
      1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns
3.2. Költségvetések, beszámolók
   I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
   1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Hivatkozás megnyitása
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
   1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Hivatkozás megnyitása
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
   1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Hivatkozás megnyitása
3.3. Költségvetések, beszámolók
   I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
   1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Hivatkozás megnyitása
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Hivatkozás megnyitása
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Hivatkozás megnyitása
II. Közzétételi egység: Támogatások
   1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Hivatkozás megnyitása
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Hivatkozás megnyitása
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Hivatkozás megnyitása
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Hivatkozás megnyitása
III. Közzétételi egység: Szerződések
   1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Nettó 5 millió forintot meghaladó kifizetések, támogatások
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
   1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)   
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
   1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Hivatkozás megnyitása
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
   1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Hivatkozás megnyitása
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
   1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Hivatkozás megnyitása